MENU

Використання ІКТ на уроках правознавства

з метою формування правової компетентності школярів

(виступ на засіданні  методичного обєднання вчителів суспільно-гуманітарного напрямку)

     Світ, в якому ми сьогодні живемо, стає все більш залежним від інформаційних технологій. Вони широко, інтенсивно і ефективно використовуються людиною у всіх сферах діяльності.

     Для мільйонів сучасних людей комп’ютер перетворився на невід’ємний  атрибут повсякденного життя, став незамінним помічником у навчанні, в роботі і відпочинку. Він визволив людину від рутинної праці, спростив пошук і отримання необхідної та актуальної інформації, спілкування між людьми, прискорив ухвалення рішень. Інформатизація всіх сфер життя суспільства призвела до появи нової категорії культури – інформаційної культурі, причому оволодіння нею починається з раннього дитинства.   Це означає, що використання інформаційних технологій у школі, – процес об’єктивний і цілком закономірний.

     Отже,  сучасне життя змінюється дуже швидко. І, напевно, одна з професій, фахівці якої мають змінюватись одночасно з нею, це професія вчителя. Адже кожне покоління має справу з новими досягненнями, проблемами та турботами. І першими, хто вказує стежку в іноді незрозумілому, а підчас і ворожому для школяра світі, є звичайні вчителі.

     Вчитель правознавства у  сучасній  школі – один з важливих суб’єктів навчального процесу, від якого залежить, наскільки грамотно і вірно буде організовано правове навчання і виховання  сучасної  молоді  в  умовах  побудови  в  Україні  правової  держави. Саме  вчитель має відігравати важливу роль, допомагаючи молоді стати проінформованими, активними, відповідальними громадянами, творцями демократичного суспільства та  правової держави. Задля виховання особистостей,  які можуть приймати самостійні рішення, знаходити свій шлях в новому оточенні та  в новій реальності, що швидко змінюється, система шкільної освіти також має бути  сучасною, застосовувати нові методи та технології навчання.

     У зв’язку з цим актуально і методично обґрунтовано використовувати ІКТ на уроках права, тому що використання ІКТ формує такі вміння: передавати зміст тексту в стислому або розгорнутому вигляді відповідно з метою навчального завдання;  проводити інформаційно – смисловий аналіз тексту;  складати план, тези конспекту.

     У мене склалися такі форми застосування ІКТ на уроках права:

- Робота в Word: тексти документів, тести, контрольні роботи, дидактичний роздатковий матеріал;

- Робота в Power Point:

  • мультимедійні презентації вчителя – найбільш важливу інформацію на слайді можна анімувати. Рух окремих частин слайда приверне увагу учня. Презентація дозволяє ілюструвати розповідь, зробити урок більш організованим,  наочним,  цікавим,  мобільним;
  • мультимедійні презентації учнів – організація самостійної роботи,  що дозволяє розширювати і поглиблювати знання учнів, проводити величезну дослідницьку роботу, проявляти творчий підхід до досліджуваної теми.

     Власний  досвід роботи показав, що при створенні учнями комп’ютерних презентацій, формуються найважливіші в сучасних умовах навички:

  • Критичне осмислення інформації
  • Виділення головного в інформаційному повідомленні
  • Систематизування та узагальнення матеріалу
  • Використання Internet-ресурсів: додатковий матеріал (тексти, діаграми, схеми, відео – матеріали).

     Даний вид навчальної діяльності також дозволяє розвивати в учня логічне мислення.

     У процесі демонстрації презентації учні набувають досвіду публічних виступів, який, безумовно, стане в нагоді в їх подальшому житті; включається елемент змагання, що дозволяє підвищити самооцінку учня.

     Крім підвищення мотивації, наочності і створення емоційного настрою, використання комп’ютерів на уроках дозволяє підвищити ефективність діяльності вчителя та учнів.

     Я використовую освітні ресурси Інтернету для пошуку новітніх статистичних даних, газетних і журнальних статей, наукових публікацій, телевізійних передач та ін.

     Застосування таких форм роботи дозволяє не тільки створити умови для економії часу,  здійснювати роботу щодо стимулювання та розвитку пізнавального інтересу учнів, формування у них навичок роботи з інформацією. В ході такої роботи одночасно здійснюється  і формування в учнів елементів правової культури та правомірної поведінки.

     Важливим чинником формування інтересу учнів до предмета  «Правознавство» дослідники вважають урізноманітнення форм організації навчання. Останнім часом з’явилась певна кількість досліджень з проблем методики викладання правознавства, де аналізуються підходи до форм організації навчання цього предмета.

     Акцент  робиться  на  тому, що важливу роль у досягненні позитивного результату в цьому процесі відіграє правильний їх вибір, що буде сприяти організації пізнавальної діяльності учнів на творчому рівні.

     З  цим  важко  не погодитись.  Дійсно, викладаючи курс правознавства, вчителю необхідно застосовувати різні форми та методи навчання. Окрім традиційних уроків, в  своїй діяльності  я  також використовую шкільну лекцію, бесіди,  в  тому  числі  евристичні,  мозковий штурм, постановку  проблемних  питань; ділові ігри; обов’язково організую роботу з текстами нормативно-правових актів.

     Для вироблення навичок аналізу вважаю за доцільне обов’язкове розв’язання з  учнями юридичних задач, обговорення відомих їм з власного життєвого досвіду, з творів літератури та засобів масової інформації ситуацій правового характеру.

     На  мою думку,  важливу роль у процесі  формування правової  культури  та  правомірної  поведінки  школярів,  відіграє й позакласна та позашкільна робота  (тиждень правознавства,  правові  вікторини,  брейн-ринг).

     Щодо  власного  досвіду,  то  на  своїх  уроках  я  намагаюсь  завжди  поєднувати  різні форми та методи навчання,  віддаючи  перевагу  евристичним  бесідам,  постановці  проблемних  питань,  роботі  з  нормативно-правовими  актами,  складанню  схем,  таблиць,  розв’язанню  юридичних  задач.

     Зі всього вище сказаного можна зазначити, що використання   ІКТ на уроках  «Правознавство» дозволяє:

- засвоїти базові знання з предмета;

- систематизувати засвоєні знання;

-  стимулювати мотивацію навчання;

-  підвищити інформативність уроку;

-  підвищити наочність навчання;

- реалізувати доступність і ефективність  засвоєння інформації за рахунок паралельного сприйняття її   різними  аналізаторами: візуальним і слуховим;

- забезпечити зручне освітнє середовище і можливості самостійного вибору у пошуку та використанні джерел інформації;

- сформувати навички самостійної роботи з навчальним матеріалом;

-  розвивати  уміння  здійснювати науково-дослідницьку діяльність;

- сформувати якості лідера, здібного до керівної і організаційної

діяльності

- здійснити повтор (перегляд, коротке відтворення) матеріалу попереднього уроку;

-   здійснити повтор найбільш складних моментів уроку;

- створити  комфортні умови роботи на уроці усім  учасникам  навчального  процесу.